Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

17-06-2022 - Aangifte bedrijfsvoorheffing mei 2022

Wij komen bij u terug in verband met de aangifte van de bedrijfsvoorheffing voor mei 2022.
De correcte betaalbewijzen zijn vandaag gepubliceerd op FinDoc.
In de map XXXX_FinalRunFinProf_Wedde+PV_20220617A.zip (XXXX_FinalRunFinProf_Wedde+VG_20220617A.zip voor N versie) vindt u een betaalbewijs in pdf-formaat met het totaalbedrag van de voor mei 2022 berekende bedrijfsvoorheffing.
Dit betaalbewijs bevat :
  • De bedrijfsvoorheffing van het vakantiegeld van de voorafbetaalde en nabetaalde personeelsleden (outputbestanden gepubliceerd op 09/05/2022)
  • De bedrijfsvoorheffing van de definitieve run van de wedden van de vooraf- en nabetaalde personeelsleden (output boekhoudbestanden gepubliceerd op 24/05/2022)
Deze publicatie annuleert de op 14/06/2022 gepubliceerde betaalbewijzen betreffende het vakantiegeld en de definitieve run van de wedden van mei 2022.
De reconciliatiebestanden (FinProf_B1.csv en FinProf_B2.csv) zijn nog steeds niet beschikbaar.

Op 14/06/2022 hebben wij een procedure gepubliceerd op basis van de PCO- en PDE-boekhoudbestanden, zodat u met spoed kon overgaan tot de betaling van de bedrijfsvoorheffing.
Indien deze betaling is verricht en in overeenstemming is met het vandaag gepubliceerde betaalbewijs, is geen actie van uw kant vereist.
Als er echter nog een verschil is, nodigen wij u uit om de betaling voor dit verschil te verrichten.
Indien nog geen betaling is verricht, verzoeken wij u dringend de betaling te verrichten aan de hand van het juiste betaalbewijs dat vandaag op FinDoc beschikbaar is gesteld.
Na contact opgenomen te hebben met het documentatiecentrum voor de bedrijfsvoorheffing om een extra uitstel van betaling te verkrijgen, hebben zij geweigerd de geïntegreerde politie deze extra tijd te verlenen.

Deze chaotische situatie is het gevolg van de verschillende sluitingen in mei 2022.
  1. Het vakantiegeld van de voorafbetaalde personeelsleden werd afgesloten op 22/04/2022
  2. Het vakantiegeld voor de nabetaalde personeelsleden werd afgesloten op 05/05/2022
  3. De definitieve run van de wedden van mei 2022 voor de nabetaalde personeelsleden en juni 2022 voor de voorafbetaalde personeelsleden is afgesloten op 17/05/2022
De moeilijkheid voor Alight was om deze verschillende runs te groeperen om de xml-bestanden voor de meervoudige aangifte te kunnen maken voor de bedrijfsvoorheffing.
Deze meervoudige aangifte werd door de cel boekhouding van het SSGPI gecontroleerd om na te gaan of zij overeenstemt met de boekhoudbestanden.
In de meeste gevallen hebben wij geen problemen vastgesteld. Voor sommige werkgevers is er een verschil, maar dit is het gevolg van de verschillende anomalieën die wij sinds de Go-Live van oktober 2021 hebben vastgesteld.
Deze anomalieën worden aan Alight gemeld en zullen moeten worden gecorrigeerd. Helaas kunnen wij u geen timing geven.

De bestanden met de betaalbewijzen voor de definitieve run van de wedden, die op 14/06/2022 ter beschikking werden gesteld, waren absoluut niet correct. Aanzienlijke negatieve bedragen, bijvoorbeeld in aard 10, werden op deze betaalbewijzen vermeld. Wij verontschuldigen ons voor het beschikbaar stellen van deze foutieve bestanden, waardoor nog meer verwarring is ontstaan.

Wat de maand juni 2022 betreft, die vandaag wordt afgesloten, zouden we ons niet in dezelfde situatie mogen bevinden. Er hoeft slechts één definitieve run te worden uitgevoerd, op basis waarvan de FinProf-bestanden moeten worden gegenereerd.
Wij hopen dat dit het geval zal zijn.
De ter beschikkingstelling van de FinProf-bestanden wordt verwacht uiterlijk 7 werkdagen vóór de 15e van de volgende maand.

15-06-2022 - Fictieve run

De bestanden van de fictieve run zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC.
Bij wijze van uitzondering, wegens een technisch probleem, herneemt de fictieve run deze week de volgende bestanden:
  • De BHCP- en PDE-bestanden van deze week met alle boekhoudkundige gegevens
  • De CNTL-bestanden van de week van 8 juni en van 13 juni met de gegevens die tijdens deze twee weken werden berekend

14-06-2022 - FinProf-aangifte

Aanvullende mededeling met betrekking tot de FinProf van het vakantiegeld 2022: 
De betaalbordellen met betrekking tot het vakantiegeld voor 2022 moeten ook vandaag betaald worden.
Deze zijn op 14/06/2022 gepubliceerd op FINDOC onder het bestand 5XXX_FinalRun_Finprof_vakantiegeld_20220614A.zip
Indien er nog een verschil zou bestaan, moet u een nieuw betaalbestand aangeleverd worden.

14-06-2022 - FinProf-aangifte

Er werd vastgesteld dat voor sommige politiezones de betaalbordellen voor de FinProf van de maand mei 2022 een negatief bedrag hernemen als te betalen bedrag.  
Dit probleem werd gemeld aan Alight zodat het kan worden opgelost.

Gelieve met het onderstaande geen rekening te houden indien u niet betrokken bent.

Om het bedrag van de te betalen bedrijfsvoorheffing te bepalen, verzoeken wij u gebruik te maken van de  uit de boekhoudkundige bestanden PCO2 en PDE2 die op 24/05/2022 werden gepubliceerd op FINDOC onder het bestand  5XXX_Wedde-Mei_reporting_20220524A.zip.

Gelieve daarna de volgende stappen te volgen:
1. Pas de filter toe op de eerste lijn met de kolomnamen.
2. Selecteer, in de kolom G/L Account Number, de rekening GL 45301.
3. Selecteer, in de kolom Debit or Credit, « D » voor debet. Maak het totaal van de kolom Amount en schrijf het bekomen bedrag op. Dit bedrag dat op rekening 45301 wordt gedebiteerd, zal immers moeten worden afgetrokken van het bedrag dat in de rest van de procedure wordt verkregen.
4. Zonder iets in de filter te wijzigen, kies "C" voor credit in de Debet of Credit kolom. Maak het totaal van de kolom Amount.
5. Het resultaat van stap 3 moet worden afgetrokken van het resultaat van stap 4.
6. Ten slotte moet het totaalbedrag van stap 5 vóór 15/06/2022 worden betaald onder dezelfde referentie als opgenomen in de betalingsborderel FIN_202205_0011XXX_PAYMENT DEADLINE 20220615_B2.PDF dat op FINDOC op 14/06/2022 onder het bestand 5XXX_FinalRun_Finprof-Wedde_20220614A.zip werd gepubliceerd.

Wij verontschuldigen ons voor deze chaotische situatie.

14-06-2022 - FinProf-aangifte

De FinProfbestanden van het vakantiegeld en van de wedde werden gepubliceerd.
De bijzondere rekenplichtingen kunnen nu de betaling verrichten met urgentie. 

13-06-2022 - Rechtzettende fiscale fiches

De publicatie van de rechtzettende fiscale aangifte voor inkomsten van 2021 werd op 09/06/2022 op FinDoc gepubliceerd.

In het bestand XXXX_DeclarationFiscalCorr_20220609A.zip vindt u de verschillende fiscale fiches van de personeelsleden die in aanmerking komen voor een wijziging van de voordelen van alle aard "dienstvoertuig" (ingevuld met de letter F) en/of "schuldkwijtschelding" (ingevuld met de letter Z) onder rubriek 6 b) van de fiscale fiche 281.10.

Voor het geval dat de betrokken personeelsleden over verschillende fiscale fiches (281.10, 281.12 en/of 281.18) beschikken, hebben wij al deze fiscale fiches ter beschikking gesteld, ook al zijn zij niet gewijzigd.

De betrokken personeelsleden zijn er reeds per e-mail van in kennis gesteld dat zij bij het invullen van hun belastingaangiften rekening moeten houden met deze laatste fiscale fiches.

Als de belastingaangifte al via Tax-On-Web is ingediend, berekent de FOD Financiën de belasting op basis van de laatst bijgewerkte fiscale fiches.
De betrokken personeelsleden hoeven geen bijzondere stappen te ondernemen.

13-06-2022 - FinProf-aangifte

Het is mogelijk dat de FinProf-aangiften in verband met het vakantiegeld (voorafbetaald en nabetaald) en de definitieve wedde van de maand mei 2022 niet op tijd worden ingediend. Zoals u in het bericht van Alight hieronder kunt lezen, konden de juiste betaalbewijzen niet worden geleverd wegens technische problemen. Wij hopen dat deze bestanden vóór 15/06 beschikbaar zullen zijn.

Wij zijn ons bewust van het ongemak dat dit probleem veroorzaakt en dat een dringende betaling zal moeten worden verricht zonder voorafgaandelijke controle. De cel boekhouding van het SSGPI zal de juistheid van de FinProf-aangiften controleren aan de hand van de betaalbewijzen en de boekhoudbestanden.

Beste werkgever SSGPI,

Wij informeren u dat omwille van technische problemen de betaalborderellen voor de finprof aangifte van de maand mei 2022 nog niet opgemaakt zijn op een correcte manier.
De deadline voor het betalen van de bijdragen ligt op 15 juni 2022.
Wij stellen alles in het werk om dit zo snel als mogelijk op te lossen en u te kunnen bezorgen.
Onze oprechte excuses voor dit ongemak en we informeren u bij nieuwe informatie.
Met beleefde groeten,

Alight.

De firma Alight heeft ook een e-mail gestuurd (die hieronder wordt hernomen) aan de FOD Financiën - Team BV en Team PRP, waarin niet alleen op het technische probleem werd gewezen, maar ook om uitstel van betaling werd verzocht, teneinde het risico van boetes en verwijlintresten te vermijden.

Wij wachten momenteel op een positief of negatief antwoord van FOD Financiën - Team BV - PRP.

Beste,

Ik contacteer u als verantwoordelijke van het dienstverleningscentrum Alight. Wij nemen contact met u op in verband met de Finprof aangiftes voor de Federale en Lokale Politie.

Omwille van technische problemen zijn wij momenteel niet in staat om te garanderen dat de Federale en Lokale politie tijdig zullen kunnen overgaan tot het betalen van de Finprof aangiftes.

Uiteraard stellen wij alles in het werk om deze technische problemen zo snel mogelijk op te lossen, zodat er snel kan overgegaan worden tot een betaling van deze aangiftes.

In tussentijd willen we even bij jullie navragen of er een mogelijkheid is om de politie een uitstel te geven op de betalingstermijn. Is er een mogelijkheid dat zij nog enkele dagen extra tijd kunnen krijgen na 15 juni?

Alvast bedankt voor uw snelle feedback.

Alight Solutions

In geval van weigering van uitstel of zelfs indien de betaalbewijzen op maandag zullen worden afgeleverd, heeft het SSGPI Alight ook gevraagd of het mogelijk is de boetes en de verwijlintresten op hun niveau ten laste te nemen. Dit zal vandaag intern Alight worden besproken.

Wij zullen u op de hoogte houden van de beschikbaarheid van de FinProf-bestanden en van de door Alight voorgestelde oplossing voor de betaling van boetes en verwijlintresten.

01-06-2022 - Fiscale aangifte inkomsten 2021

De fiscale aangifte voor inkomsten 2021 is op 01/06/2022 gepubliceerd op FinDoc.

In de map XXXX_FiscaleAangifte_20220601A.zip vindt u de verschillende bestanden die ter beschikking zijn gesteld.

Wij nodigen u uit de nota "Communicatie Cel Boekhouding" te raadplegen voor meer informatie.

De rechtzettende fiscale fiches van de personeelsleden die genieten van de voordelen van alle aard "dienstvoertuig" (ingevuld met de letter F) en/of "schuldkwijtschelding" (ingevuld met de letter Z) van rubriek 6 b) zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

30-05-2022 - Geblokkeerde retro's en fictieve berekeningen in Themis

Het merendeel van de door Alight geblokkeerde herberekeningen, die nog door de firma moesten worden geanalyseerd voordat zij in de berekening konden worden opgenomen, is voltooid, gespreid over een periode die loopt van de GO-live in oktober 2021 tot de sluiting van de wedde in mei 2022. 
De laatste 43 dossiers van geblokkeerde herberekeningen zullen voor de sluiting van juni 2022 in de berekening worden opgenomen. 
Op het visuele niveau in Themis moeten echter nog steeds onnodige fictieve berekeningen (die niet het resultaat zijn van een wijziging door een dossierbeheerder) worden verwijderd.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 85