Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Werkinstructies

01. Persoonsgegevens

02. Functiegegevens

201_Toevoegen van een nieuwe arbeidsrelatie 03/05/2010
202_Aanpassing basisuren 16/09/2009
204_Bijzondere rekenplichtige - Secretaris 21/10/2009
205_Toevoegen raadslid 26/10/2012
206_Directiebrevet (selectietoelage) 03/04/2013
207_Opvoeren van een personeelslid dat voor oud statuut geopteerd heeft 16/09/2009
208.Beëindigen van de arbeidsrelatie_Overlijden_Looncode 4420 27/02/2018
208_Beëindigen van een arbeidsrelatie 23/02/2015
209_Dienstvoertuig 23/01/2020
210_Mobiliteit 16/12/2009
214_Stagiair met het oog op een vaste benoeming 22/03/2014
215_Stagiair met het oog op een vaste benoeming - Slagen in stage 18/05/2015
217_Overgeplaatste beschermingsassistenten staatsveiligheid 08/12/2015
219_Baremische bevordering 16/09/2009
220_Overgang van oud naar nieuw statuut 16/09/2009
224_Overgang van contractueel naar statutair 23/12/2009
226_Vrijwaring 18/06/2010
227_Weddebijslag voor de uitoefening van een hoger ambt 15/06/2015
228_Encoderen van externe lesgever 16/09/2009
229_Getransfereerde militair - Calog 15/01/2015
230_Getransfereerde militair - Ops 29/03/2018
231_Beveiligingsagent Vrijwillige militair 30/03/2020
232_Externe beveiligingsagent 30/03/2020
233_Personeelslid afkomstig van het veiligheidskorps (VKCS) 04/10/2019
234_Vrijwilliger 12/09/2019
235_Beveiligingsassistent (BAC) 19/09/2019

03. Afwezigheid en vakantie

301_Disponibiliteit 16/09/2009
302_Verlof wegens ziekte 11/02/2011
303_Onwettige afwezigheid 16/09/2009
304_Verlof voorafgaand aan pensionering 22/09/2009
305_Vrijwillige vierdagenweek 16/09/2009
306_Afwezigheid van lange duur voor persoonlijke aangelegenheden.pdf 03/03/2014
307_Staking 16/09/2009
308_Politiek Verlof 30/12/2015
309_Bevallingsverlof 16/09/2009
310_Borstvoedingsverlof 16/09/2009
311_Vaderschapsverlof 16/09/2009
312_Tucht 25/07/2012
313_Verlof voor opdracht van algemeen belang 16/09/2009
314_Overzicht van de verloven per statuut 16/09/2009
315_Uitzonderlijk verlof 16/09/2009
316_Arbeidsongevallen 21/10/2009
318_Beroepsziekte 16/09/2009
319_Conventionele schorsing 16/09/2009
320_Verlof uitoefenen van een ambt bij de federale regering 19/02/2015
321_Halftijdse vervroegde uitdiensttreding 16/09/2009
322_Loopbaanonderbreking 16/09/2009
323_Verlof dwingende redenen familiaal belang 16/09/2009
324_Verwijdering van de arbeidsplaats 16/10/2009
327_Afwezigheden en verloven_Klasse deeltijdse afwezigheid 25/02/2019
329_Ouderschapsverlof 26/11/2015
330_Privé-ongeval door derden 16/09/2009
332_Uitstel verjaardatum toelage Brussel Hoofdstekelijk Gewest bij bepaalde afwezigheden 16/09/2009
333_Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering 03/05/2016

04. Anciënniteiten en jaarbasis

05. Toelagen en vergoedingen

06. Jaarlijkse premies

07. Schulden

08. Algemeen