Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Satelliet Noord

 

 

1. Taken en bevoegdheden                                                                                                        

 

Satelliet NOORD staat in voor de volledige en autonome dossierbehandeling van de dossiers die aan haar zijn toegewezen.
De satelliet fungeert als voornaamste contactpunt van de zones/federale eenheden.

Satelliet NOORD is decentraal geïmplementeerd. De satelliet is gehuisvest in Hasselt.

Satelliet NOORD is belast met de volgende (eerstelijns)opdrachten:

-        analyse van de stavingsstukken;
-        verwerking van de stavingsstukken in de loonmotor;
-        opvolgen van de loonberekening;
-        controle van de loonberekeningsresultaten;
-        instaan voor de briefwisseling met de zones;
-        opmaak van attesten naar aanleiding van een arbeidsongeval;
-        redactie van schuldbrieven;
-        uitvoeren van simulaties;
-        afhandelen van telefonische vragen;
-        relatiebeheer met de zones;
-        bijhouden van een kopie van het weddedossier per verloond personeelslid;
-        kennisoverdracht (via persoonlijke contacten, interne opleidingen of de maandelijkse communicaties);
-        informatieopdracht (via persoonlijke contacten, interne opleidingen of de maandelijkse communicaties);
-        afhandelen van klachten;
-        geven van trainingen in samenwerking met de provinciale politiescholen (geldelijk statuut, loonmotor themis);
-        berekening van de geldelijke rechten naar aanleiding van een structurele detachering (verwerking formulieren 096);
-        berekening van de verplaatsingskosten bij gebruik van een persoonlijk voertuig voor woon-werkverkeer
         (formulier 080 en 081);
-        beheer van de geschillendossiers (CTX);

Volgende taken werden (nog) niet overgeheveld naar de satellieten:

-        berekening van de dienstverplaatsingen (verwerking formulieren 021);
-        valorisatie burgerdiensten.

Het is de bedoeling dat deze taken stelselmatig worden overgeheveld naar de satelliet zodat er effectief kan gesproken worden van integrale dossierbehandeling. Met andere woorden: in de toekomst zullen de zones/eenheden van satelliet Noord slechts 1 aanspreekpunt hebben voor alle vragen met betrekking tot de berekening van de geldelijke rechten van hun personeelsleden, namelijk de satelliet.

 

2. Klanten satelliet NOORD

 

Satelliet NOORD werkt in functie van volgende politiezones (54) en federale eenheden:

 • provincie Antwerpen: 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5359, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5906, CSD Antwerpen, FGP Antwerpen, Campus Vesta;
 • provincie Limburg: 5371, 5372, 5373, 5375, 5376, 5377, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5853, 5907, 5909, CSD Limburg, FGP Limburg, PLOT;
 • provincie Vlaams-Brabant: 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5399, 5400, 5401, 5402, 5411, 5412, 5908, CSD Leuven, FGP Leuven.

Satelliet NOORD is aanspreekpunt voor de korpschef, de bijzondere rekenplichtige, de secretaris en de personeelsleden tewerkgesteld op de personeelsdienst van de politiezone/eenheid.

Satelliet NOORD is geen aanspreekpunt voor personeelsleden. Zij dienen in eerste instantie contact op te nemen met hun personeelsverantwoordelijke.

 

3. Contactpersonen satelliet NOORD

 

Kathleen De Cleene staat in voor de coördinatie en heeft de dagelijkse leiding over de satelliet. Ze is verantwoordelijk voor de goede werking en fungeert als accountmanager voor de zones.

 

4. Visie satelliet Noord

 

Satelliet NOORD staat garant voor de integrale dossierbehandeling van de weddedossiers van de vermelde zones/eenheden.

De personeelsleden die deel uitmaken van de satelliet NOORD hebben kennis van de opdrachten en de doelstellingen van het SSGPI en dragen actief bij aan de realisering ervan.

Op middellange termijn wil de satelliet Noord echter bijkomend aandacht besteden aan:

 • de uniforme en correcte loonberekening van alle, door haar tussenkomst, verloonde personeelsleden:
  De dossierbehandeling is één van de belangrijkste bestaansredenen van het SSGPI. Om die reden is het belangrijk dat de medewerkers van de satelliet NOORD voldoende kennis hebben van het geldelijk statuut, de loonmotor en de processen die deel uitmaken van het dagelijks dossierbeheer. 
 • interne focus:
  Eén van de lange termijndoelstellingen van het SSGPI is, kunnen beschikken over gemotiveerde en goed ontwikkelde medewerkers. Om die reden is het belangrijk dat er in de satelliet voldoende aandacht wordt besteed aan de individuele medewerkers. Welke zijn hun behoeften en de verwachtingen, wie zijn de individuele medewerkers …? Kennis van de medewerkers is de basis om de te evolueren naar bekwame en gemotiveerde medewerkers. Van zodra er sprake is van een echt team, waar de individuele medewerkers zich ten volle kunnen ontplooien, zijn de kansen op continuïteit maximaal.
 • externe focus:
  In het raam van het relatiebeheer, is het belangrijk dat elke dossierbeheerder van satelliet NOORD een duidelijk zicht heeft op de zones/eenheden die door hem/haar worden beheerd. Kennis hebben van de zones en eenheden, kennis hebben van hun behoeften en verwachtingen en hier ook effectief mee aan de slag gaan, verhogen op termijn de kansen op tevreden klanten. Het is belangrijk dat er continue afstemming is tussen de medewerkers van de satelliet en de contactpersonen van de zones en de eenheden.
 • netwerking:
  De medewerkers van de satelliet dienen te allen tijden te vermijden dat ze geïsoleerd raken van de rest van het SSGPI en het groter geheel van de geïntegreerde politie. Om die reden is het belangrijk dat zij deelnemen aan satelliet-overschrijdende projecten en activiteiten, participeren aan overlegorganen, de actualiteit opvolgen, actief contacten leggen met collega’s uit andere satellieten en diensten, ….
 • benchmarking:
  De satelliet wil een professionele entiteit zijn. Om die reden zal ze zich regelmatig vergelijken met andere satellieten van het SSGPI en privé sociaal secretariaten. Het is belangrijk om van mekaar te leren en zo de werking steeds te verbeteren en te optimaliseren.
 • continue verbetering:
  De satelliet NOORD beoogt continue verbetering van haar werking en haar leden door:
  - gericht opleidingen, op maat van elke medewerker;
  - medewerkers aan te sporen kritisch te zijn en de evidenties, maar ook zichzelf, regelmatig in vraag te stellen;
  - het invoeren van systematisch controles (controle gaan zien als een automatisme).

5. Overzicht aantal personeelsdossiers per zone op datum van 30/12/2018