Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

INHOUDSTAFEL

Deel I: Procedure
Deel II: De weddebijslagen
Deel III: De toelagen
Deel IV: De vergoedingen
Deel V: De toelage van de Bijzondere rekenplichtige en de secretaris
Deel VI: Maaltijdcheques
Deel VII: Presentiegelden
Deel VIII: Inhoudingen
Deel IX: Kinderbijslag
Deel XII: Medische kosten

 

Deel Titel - Hoofdstuk - AfdelingTitel
DEEL I
PROCEDURE
  Titel I
Procedure naargelang het decentralisatiemodel
  Titel II Verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen

Deel II
Adres - bankrekening
  Deel III De wedde
DEEL II   DE WEDDEBIJSLAGEN
  Titel I Weddebijslag voor de uitoefening van een mandaat
  Titel II Weddebijslag voor de uitoefening van een hoger ambt
  Titel III De competentieontwikkelingstoelage
DEEL III

TOELAGEN
  Titel I De toelagen die samen met de wedde betaald worden
  Hoofdstuk I De haard- of standplaatstoelage
  Hoofdstuk II De tweetaligheidstoelage
  Hoofdstuk III
De toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoofdstuk IV
De verbintenistoelage
  Hoofdstuk V
De functietoelage
  Afdeling I
Luchtsteundetachement
  Afdeling II
Motorrijder
  Afdeling III
Beveiliging Koninklijke familie
  Afdeling IV
Politie van de militairen
  Afdeling V
Scheepvaartpolitie
  Afdeling VI
Gespecialiseerde bewaking, beveiliging of interventie
  Afdeling VII
Nabijheidspolitie
  Afdeling VIII Misdrijfanalist
  Afdeling IX
Strategisch analist
  Afdeling X
Premie leidinggevende
  Afdeling XI
Polygrafist
  Afdeling XII
Toelage houder brevet testpiloot of monitor
  HoofdstukVI De toelage opleider
  Hoofdstuk V
De compenserende toelage
  Hoofdstuk VI
De bijkomende toelage
  Hoofdstuk VII
De selectietoelage
  Hoofdstuk VIII
De voordelen in natura
  Afdeling I
Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden
  Afdeling II
Huisvestingstoelage - voordeel in natura - gratis logement

Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices

Afdeling IV (Geschenken)cheques

Titel II
De toelagen die niet samen met de wedde betaald worden
  Hoofdstuk I
De toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht
  Hoofdstuk II
De uurtoelage voor bijkomende prestaties
  Hoofdstuk III
De toelage voor bereikbaar en terugroepbaar personeel
  Hoofdstuk IV
De toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan 24 uur
  Hoofdstuk V
De forfaitaire toelage voor bepaalde personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van bepaalde opdrachten in het raam van de uitvoering van het Federale immigratiebeleid
  Hoofdstuk VI
De toelage voor de mentor
  Hoofdstuk VII  De toelage voor gelegenheidsluchtvaartprestaties
  Hoofdstuk VIII
De toelage voor onderwijsopdrachten
  Titel III
Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage
  Hoofdstuk I  Het vakantiegeld
  Hoofdstuk II
De eindejaarstoelage
DEEL IV   VERGOEDINGEN
  Titel I
De vergoedingen die samen met de wedde betaald worden
  Hoofdstuk I
De vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten
  Hoofdstuk II
De vergoeding voor telefoon
  Hoofdstuk III
De vergoeding voor onderhoud van het uniform
  Hoofdstuk IV
De vergoeding voor onderhoud van een politiehond
  Hoofdstuk V
De vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE
  Titel II De vergoedingen die niet samen met de wedde betaald worden
  Hoofdstuk I
De vergoeding voor maaltijd-, verblijf-, traject- en verhuiskosten 
  Hoofdstuk II
De begrafenisvergoeding
  Hoofdstuk III
De tegemoetkoming in de begrafeniskosten
  Hoofdstuk IV
De vergoeding voor het gebruik van een fiets
  Hoofdstuk V
Vergoedingen voor tijdelijke opdrachten in het buitenland 
 

Hoofdstuk VI

Tegemoetkoming in de vervoerskosten
  Hoofdstuk VII
Vergoeding slachtoffer gewelddaden
  Hoofdstuk VIII
Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte
  Hoofdstuk IX
De bijzondere vergoeding luchtvaartongeval en herverzekeringsstel bij luchtreizen
DEEL V   DE TOELAGE VAN DE BIJZONDERE REKENPLICHTIGE EN DE SECRETARIS

Titel I
De toelage voor de Bijzondere rekenplichtige
  Titel II
De toelage voor de secretaris
DEEL VI   MAALTIJDCHEQUES
DEEL VII   PRESENTIEGELDEN
  Hoofdstuk I
Presentiegelden - Politieraad
  Hoofdstuk II
Presentiegelden - Selectiecommissie
  Bijlage I
Voorontwerp van de beslissing te nemen door de politieraad
  Bijlage II
Voorontwerp van een overeenkomst
  Bijlage III
Overeenkomst tussen de politie en niet-personeelsleden inzake het zetelen in een selectiecommissie
DEEL VIII   INHOUDINGEN

Titel I
De bijzondere bijdrage sociale zekerheid
  Titel II
De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen
  Titel III
De inhouding voor de sociale zekerheid
  Titel IV
De inhouding voor de bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
  Titel V
De bedrijfsvoorheffing
  Hoofdstuk I
Bepaling van de bedrijfsvoorheffing
  Hoofdstuk II
De aangifte en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing
DEEL IX   KINDERBIJSLAG
 
Informatiepagina
DEEL XII   MEDISCHE KOSTEN