Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

14-03-2023 - Weddesimul en Begrotingsmodule

Er doet zich een probleem voor bij het uitvoeren van de Weddesimul.xls en de begrotingsmodule vanaf de Hilde PC's, na een (ongecoördineerde) versterking van de macrobeveiliging.

Sinds de laatste Office-updates is de macrobeveiliging op de HILDE-pc's versterkt.  Het is de verantwoordelijkheid van de ICT-cel van de betrokken politiezones en federale eenheden om de Office/Windows-beveiliging op de juiste wijze te configureren, zo nodig met ondersteuning van DRI.

Wat de federale eenheden en de politiezones betreft, kan het SSGPI in geen geval DRI en/of de technische beheerders vervangen, zowel op het gebied van "advies" als op het gebied van de technische configuratie van de politie-infrastructuur.

Wat we wel kunnen meedelen is dat het mogelijk is dit probleem op te lossen zonder de veiligheid van de systemen noemenswaardig in gevaar te brengen.

09-03-2023 - Publicatie nota

De nota "Contractuele personeelsleden – Arbeidsongeschiktheid tijdens een periode van gedeeltelijke werkhervatting – Gewaarborgd loon" en het herwerkte formulier F/L-119 werden gepubliceerd in de rubrieken "Dienstnota's en FAQ" en "Formulieren".

08-03-2023 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het SSGPI is overgegaan tot de opmaak van de bestanden die u moeten helpen bij het invullen van de bezoldigingsaangifte voor de berekening van de arbeidsongevallenverzekering.

De politiezones moeten immers per personeelscategorie een aantal bezoldigingselementen meedelen aan hun verzekeringsmaatschappijen op basis waarvan deze laatsten de premie kunnen berekenen die de politiezone dient te betalen voor de arbeidsongevallenverzekering.

De desbetreffende bestanden werden ter beschikking gesteld via ‘FINDOC’ onder de naam: Nummer van de politiezone_ATAO_20230303A (bijvoorbeeld 5444_ATAO_20230303A).

08-03-2023 - Procedure ter controle van de FinProf-bestanden

De procedures ter controle van de bedrijfsvoorheffing in de boekhoudbestanden voor de lokale politie en de federale politie werden bewaard in de rubriek "Boekhouding".

06-03-2023 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De FinProf-aangifte van februari 2023 is op 06/03/2023 gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

In de map 5XXX_FinalRunWedde_Finprof202302_202306A.zip vindt u het betaalbewijs, FIN_202302_0011XXX_PAYMENT_DEADLINE 20230315_B2.PDF, met daarin de aangifte voor de bedrijfsvoorheffing van februari 2023 die is aangegeven voor het inkomstenjaar 2023.

Net als in januari 2023 is er ook een betaalbewijs FIN_202302_0011XXX_PAYMENT_DEADLINE 20230315_B2_RECTI.PDF. Dit herneemt de rechtzettingen op de bedrijfsvoorheffing voor het jaar 2022 die in december 2022 als negatief of positief zijn aangegeven.

Met andere woorden, als er voor om het even welke aard van inkomsten een positief bedrag is hernomen, moet dit worden betaald op het inkomstenjaar 2022 (maand 12/2022). Als er een negatief bedrag is hernomen voor om het even welke aard van inkomsten, moet dit negatieve bedrag worden terugbetaald.

Voor praktische details raden wij u aan contact op te nemen met het Team BV dat uw politiezone beheert.

In geen geval mag u een betaling doen voor het totale bedrag dat op het RECTI-bewijs staat, omdat dit kan leiden tot verschillen in de bedrijfsvoorheffing.

Deze week zal op de website van het SSGPI, in de rubriek boekhouding, een procedure worden gepubliceerd om de twee FinProf-betaalbewijzen te kunnen vergelijken met de PCO- en PDE-boekhoudbestanden.

03-03-2023 - Fiscale fiches

De gegevens van de 1ste Belcotax-aangifte werden succesvol opgeladen in de toepassing van de FOD Financiën.

De fiscale fiches van de personeelsleden van de geïntegreerde politie voor de inkomsten van 2022 zijn sinds 1 maart 2023 beschikbaar op MyMinfin.

De negatieve herberekeningen met betrekking tot het inkomstenjaar 2022, die plaatsvinden in de periode van 1 januari tot de sluiting van de weddecyclus van maart 2023, zullen het voorwerp uitmaken van een rechtzettende fiscale fiche via de 2de Belcotax-aangifte.

Als gevolg van de 1e Belcotax-aangifte is er voor de meeste werkgevers van de geïntegreerde politie een verschil tussen de opgave 325 en de aangiften 274.

Deze verschillen komen in de meeste gevallen overeen met het betaalbewijs FIN_202301_0011XXX_PAYMENT_DEADLINE 20230215_B2_RECTI.PDF, gepubliceerd op FINDOC op 10/02/2023 (Dossier 5XXX_FinalRunWedde_Finprof202301_20230210A.zip).

Door de rechtzettingen op het inkomstenjaar 2022 naar aanleiding van de FinProf-aangiften van februari en maart 2023 zullen deze verschillen weer veranderen. Deze verschillen zouden moeten worden opgelost bij het opladen van de 2e Belcotax in de toepassing van de FOD Financiën.

Eind april of zelfs begin mei 2023 zal de cel boekhouding van het SSGPI het eindresultaat van de belastingaangifte van de inkomsten van 2022 kunnen meedelen. Deze communicatie zal de opgave 325 op het niveau van de werkgever bevatten, de verschillende fiscale fiches en de staat der bezoldiging van de personeelsleden, alsook de vergelijking tussen de opgave 325 en de aangiften 274.

02-03-2023 - Kosten eigen aan de werkgever betaald buiten de loonmotor om

De gegevens met betrekking tot de kosten eigen aan de werkgever die buiten de loonmotor om worden betaald, zijn hernomen op de fiscale fiches 281.10 (inkomsten 2022) van de personeelsleden via het opladen van de eerste Belcotax.

Indien u ons deze gegevens nog niet of onvolledig hebt verstrekt, nodigen wij u uit om ze ons uiterlijk op 17/03/2023 per e-mail over te maken via ssgpi.cc.cpta@police.belgium.eu.
Op die manier kan met deze gegevens rekening worden gehouden bij het opladen van de tweede Belcotax.

02-03-2023 - Ter beschikking stellen van de fiscale fiches - Inkomsten 2022

De fiscale fiches van de personeelsleden van de geïntegreerde politie voor de inkomsten van 2022 zijn sinds 1 maart 2023 beschikbaar op MyMinfin.

Het is evenwel mogelijk dat er nog bepaalde wijzigingen zullen worden aangebracht aan de reeds gepubliceerde fiscale fiches. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er in de periode van 1 januari tot en met de sluiting van de weddecylcus van maart 2023 negatieve herberekeningen met betrekking tot 2022 plaatsvonden.

De definitieve versie van de fiscale fiches zal ten laatste eind april 2023 gepubliceerd worden in GALoP Lite.

Wij willen aan de personeelsleden vragen om te wachten met het indienen van hun belastingaangifte totdat de definitieve fiscale fiches gepubliceerd werden op GALoP Lite.

Opmerking:

Ingevolge de Wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten dient het totaalbedrag van de eigen kosten van de werkgever vermeld te worden op de fiscale fiches vanaf het inkomstenjaar 2022.

Dit totaalbedrag omvat verschillende vergoedingen die de werkgever moet betalen, zoals vergoeding voor maaltijdkosten, vergoeding voor trajectkosten, uniformvergoeding, telefoonvergoeding, vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten, … 

Deze vergoedingen zijn onkostenvergoedingen waarvoor de werkgever verantwoordelijk is en vallen buiten het loonbegrip. Ze zijn dus niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing. Het totaalbedrag van deze vergoedingen is niet belastbaar en wordt ter informatieve titel op de fiscale fiche vermeld.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 100